Algemene voorwaarden

 • Artikel 1. Toepasselijkheid
 • Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
 • Artikel 3. Prijzen en betalingen
 • Artikel 4. Levering
 • Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
 • Artikel 7. Garantie
 • Artikel 8. Bestellingen/communicatie
 • Artikel 9. Overmacht
 • Artikel 10. Diversen
 • Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 • Artikel 1. Toepasselijkheid

  1.1 - Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Leverancier zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

  1.2 - Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

  1.3 - Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

  1.4 - Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Inkoopgilde worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Inkoopgilde ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

  Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

  2.1 - Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn vrijblijvend en Inkoopgilde behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

  2.2 - Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Leverancier. De Leverancier is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Leverancier dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

  Artikel 3. Prijzen en betalingen

  3.1 - De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

  3.2 - Betaling dient te geschieden voor of tijdens levering tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  3.3 - Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Inkoopgilde.

  3.4 - Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Leverancier gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

  3.5 - Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Inkoopgilde.

  Artikel 4. Levering

  4.1 - Levering door de Leverancier vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Inkoopgilde anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Inkoopgilde Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

  4.2 - De Leverancier heeft het recht de levering in deelleveringen na te komen.

  4.3 - Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

  Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

  5.1 - De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Leverancier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

  Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

  6.1 - U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Inkoopgilde te melden.

  6.2 - Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Leverancier de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

  6.3 - Inkoopgilde is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van producten verkeerd is weergegeven op www.webshop-inkoopgilde.nl. De Leverancier is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

  Artikel 7. Garantie

  7.1 - De Leverancier geeft geen garantie op levende producten. Voor andere producten zal de Leverancier haar medewerking verlenen aan een beroep op garanties die door toeleveranciers worden verstrekt.

  7.2 - De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer u, zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier, wijzigingen heeft aangebracht dan wel getracht aan te brengen aan het product of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

  Artikel 8. Bestellingen/communicatie

  8.1 - Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Leverancier, dan wel tussen de Leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Leverancier, zijn de Leverancier en Inkoopgilde niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Leverancier.

  Artikel 9. Overmacht

  9.1 - Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft de Leverancier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  9.2 - Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Leverancier kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  Artikel 10. Diversen

  10.1 - Indien u aan de Leverancier schriftelijk opgave doet van een adres, is de Leverancier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan de Leverancier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

  10.2 - Wanneer door de Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Leverancier deze voorwaarden soepel toepast.

  10.3 - Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Leverancier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Leverancier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

  10.4 De Leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  11.1 - Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  11.2 - Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

  Inagri Voorwaarden & Privacy

  Algemene voorwaarden:

  Artikel 1. Toepasselijkheid

  1.1 - Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Leverancier zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van Inagri van toepassing.

  1.2 - Door een aanbieding te accepteren of een bestelling te plaatsen, geeft u blijk van de aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

  1.3 - Afwijkingen van hetgeen bepaald is in deze Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

  1.4 - Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en eventuele bijkomende overeenkomsten ten gunste van Inagri zijn bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van tussenpersonen en andere derden die door Inagri worden ingeschakeld.

  Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

  2.1 - Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn niet-bindend en Inagri behoudt zich expliciet het recht voor om prijzen aan te passen.

  2.2 - Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van uw bestelling door de Leverancier. De Leverancier behoudt het recht om gemotiveerd bestellingen te weigeren of specifieke voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij anders uitdrukkelijk vermeld. In het geval van een niet-geaccepteerde bestelling zal de Leverancier dit binnen een termijn van tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling meedelen.


  Artikel 3. Prijzen en Betalingen 

  3.1 - De opgegeven prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn uitgedrukt in euro's, exclusief belastingen en bijkomende kosten zoals verwerkings- en verzendkosten, tenzij anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.

  3.2 - De betaling dient te worden voldaan vóór of tijdens de levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

  3.3 - Betaling kan worden verricht zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling via bank of giro geldt de datum van creditering van de giro- of bankrekening van Inagri als de datum van betaling.

  3.4 - In het geval van enige achterstallige betaling behoudt de Leverancier het recht om (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.

  3.5 - Als de prijzen voor de aangeboden goederen en diensten stijgen tussen het moment van bestelling en de uitvoering ervan, heeft u de mogelijkheid om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na ontvangst van de prijsverhogingsmededeling van Inagri


  Artikel 4. Levering 

  4.1 - De Leverancier streeft naar een spoedige levering, met een termijn van maximaal dertig (30) dagen na het plaatsen van de bestelling, tenzij Inagri anders heeft aangegeven. Indien de levering niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, ontvangt u binnen één maand na de besteldatum een melding. U heeft tot aan het moment van levering het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Inagri. Het overschrijden van de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

  4.2 - De Leverancier is bevoegd om de levering in gedeelten uit te voeren.

  4.3 - Levering wordt geacht plaats te vinden op het moment dat het product door u (of namens u) in ontvangst wordt genomen.


  Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

  5.1 - De eigendom van de geleverde producten gaat pas op u over wanneer u volledig aan uw verplichtingen jegens Inagri heeft voldaan zoals vastgelegd in enige overeenkomst. Het risico met betrekking tot de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.


  Artikel 6. Reclames en Aansprakelijkheid

  6.1 - Het is uw plicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele geconstateerde gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Inagri te rapporteren.

  6.2 - Indien is vastgesteld dat de producten niet voldoen aan de overeenkomst, heeft de Leverancier de optie om de betreffende producten te vervangen door nieuwe producten na retournering ervan, of om de factuurwaarde inclusief de verzendkosten van de verzending te restitueren.

  6.3 - Inagri kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk-, zet- of typografische fouten als gevolg van technische storingen die leiden tot onjuiste weergave van prijzen, data of andere informatie van producten op www.inagri.nl . De Leverancier is niet gebonden om de opdracht uit te voeren tegen een onjuist weergegeven prijs of voorwaarden.


  Artikel 7. Garantie 

  7.1 - In het geval van levende producten biedt de Leverancier geen garantie. Voor andere producten zal de Leverancier medewerking verlenen aan eventuele garantieclaims die door toeleveranciers worden aangeboden.

  7.2 - De eerder genoemde garantie is niet van toepassing als het gebrek is ontstaan door onjuist of oneigenlijk gebruik, of als er zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier wijzigingen zijn aangebracht aan het product of het voor doeleinden is gebruikt waarvoor het niet bedoeld is.

  Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

  8.1 - Voor eventuele misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onjuiste ontvangst van bestellingen en communicatie als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen in de interactie tussen u en de Leverancier, alsook tussen de Leverancier en derden, die betrekking hebben op de relatie tussen u en de Leverancier, zijn de Leverancier en Inagri niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzettelijke of grove nalatigheid van de Leverancier.


  Artikel 9. Overmacht 

  9.1 - Zonder afbreuk te doen aan andere rechten die haar toekomen, heeft de Leverancier in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk medegedeeld. De Leverancier is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding, tenzij dit volgens redelijkheid en billijkheid onredelijk zou zijn.

  9.2 - Onder overmacht wordt verstaan iedere situatie waarin de Leverancier niet kan voldoen aan haar verplichtingen en waarbij de oorzaak niet aan haar kan worden toegeschreven, omdat deze niet haar schuld is en niet voor haar rekening komt op basis van wet, rechtshandeling of algemeen aanvaarde normen in de samenleving.


  Artikel 10. Diversen 

  10.1 - Als u aan de Leverancier schriftelijk een adres opgeeft, heeft de Leverancier het recht om naar dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u schriftelijk een ander adres aan de Leverancier doorgeeft waar de bestellingen moeten worden bezorgd.

  10.2 - Het feit dat de Leverancier gedurende een korte of langere periode afwijkingen van deze voorwaarden al dan niet stilzwijgend toestaat, tast het recht van de Leverancier om directe en strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen niet aan. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat de Leverancier deze voorwaarden flexibel toepast.

  10.3 - Als een of meer bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Leverancier in strijd zijn met enige toepasselijke wettelijke regeling, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een nieuwe bepaling die rechtens geldig is en vergelijkbaar.

  10.4 - De Leverancier heeft de bevoegdheid om derden in te schakelen bij de uitvoering van uw bestelling(en).


  Artikel 11. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter 

  11.1 - Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die onderhevig zijn aan deze voorwaarden, evenals op de voorwaarden zelf, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  11.2 - Eventuele geschillen tussen de betrokken partijen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


  Disclaimer:

  Aan de ontwikkeling van deze website is zeer zorgvuldige aandacht besteed. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. De verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Gebruik van deze informatie voor handelingen zonder voorafgaand deskundig advies wordt afgeraden.

  De dynamische aard van wet- en regelgeving en de inherente risico's van elektronische communicatie kunnen resulteren in vertragingen, onvolkomenheden of andere tekortkomingen in de verstrekte informatie op deze website.

  Hoewel wij uiterste zorgvuldigheid betrachten bij het opstellen en onderhouden van deze website, kunnen we niet garanderen dat de opgenomen informatie volledig, actueel en nauwkeurig is. Inagri aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van, vertrouwen op of handelen naar aanleiding van de verstrekte informatie op deze website, behoudens situaties waar sprake is van opzettelijk gedrag of grove nalatigheid aan de zijde van Inagri.

  De via hyperlinks op deze website bereikbare websites van derden worden niet door ons gecontroleerd, gecreëerd of onderhouden. Inagri aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites.

  Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud ervan worden gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerde database, of openbaar worden gemaakt, op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch, via fotokopieën, opnames of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inagri.


  Privacy en Veiligheid

  Wij begrijpen dat u vertrouwen stelt in ons. Daarom beschouwen wij het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te waarborgen. Op deze pagina informeren we u over welke gegevens we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we ze gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren.

  Op die manier heeft u duidelijk inzicht in onze werkwijze. Dit privacy beleid is van toepassing op onze diensten met betrekking tot de online winkel. We willen u erop wijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met ons privacy beleid. We respecteren de privacy van alle gebruikers van de website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.

  Onze Service 

  Bij inschrijving voor een van onze services vragen we u om persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn nodig om de service te kunnen leveren. Ze worden opgeslagen op beveiligde servers van onszelf of derden. We zullen deze gegevens niet samenbrengen met andere persoonlijke informatie die we hebben.

  E-mailcorrespondentie

  Als u e-mails of andere berichten naar ons stuurt, kunnen we deze berichten bewaren. Soms vragen we u om persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de situatie. Dit helpt ons om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onszelf of derden. We zullen deze gegevens niet samenvoegen met andere persoonlijke informatie die we hebben.

  Gebruik van Cookies 

  We verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat we onze diensten daarop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, kan worden overgebracht naar beveiligde servers van onszelf of derden. We gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden op basis van uw website-activiteit.

  Doelstellingen 

  We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn beschreven in dit privacy beleid, tenzij we vooraf uw toestemming hebben verkregen.

  Externe Partijen 

  Uw informatie wordt niet gedeeld met externe partijen. In bepaalde situaties kan de informatie intern worden gedeeld. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

  Wijzigingen 

  Deze privacyverklaring is aangepast aan het gebruik en de functies van deze website. Eventuele aanpassingen of veranderingen aan deze website kunnen leiden tot aanpassingen in deze privacyverklaring. Daarom raden we u aan om regelmatig deze privacyverklaring te controleren.  Opties voor Persoonlijke Gegevens 

  Wij stellen alle bezoekers in staat om hun persoonlijke informatie die eerder is verstrekt in te zien, aan te passen of te verwijderen.

  Wijzigen / Afmelden Nieuwsbrief 

  Onderaan elke nieuwsbrief vindt u de optie om uw gegevens aan te passen of om u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief.

  Wijzigen / Stopzetten van Communicatie 

  Indien u uw gegevens wilt aanpassen of wilt dat we uw gegevens verwijderen uit onze bestanden, neem dan contact met ons op. Hieronder vindt u onze contactgegevens.


  Inagri

  Krakeel 52A

  7914TJ Noordscheschut

  0528 – 344729

  info@inagri.nl


  Uitschakelen van Cookies

  Hoewel de meeste browsers standaard cookies accepteren, kunt u uw browserinstellingen aanpassen om alle cookies te weigeren of een melding te ontvangen wanneer een cookie wordt verzonden. Houd er rekening mee dat bepaalde functies en diensten op onze en andere websites mogelijk niet goed werken als u cookies uitschakelt in uw browser.