Algemene voorwaarden

 • Artikel 1. Toepasselijkheid
 • Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
 • Artikel 3. Prijzen en betalingen
 • Artikel 4. Levering
 • Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
 • Artikel 7. Garantie
 • Artikel 8. Bestellingen/communicatie
 • Artikel 9. Overmacht
 • Artikel 10. Diversen
 • Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 • Artikel 1. Toepasselijkheid

  1.1 - Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de Leverancier zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

  1.2 - Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

  1.3 - Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

  1.4 - Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Inkoopgilde worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Inkoopgilde ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

  Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

  2.1 - Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn vrijblijvend en Inkoopgilde behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

  2.2 - Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de Leverancier. De Leverancier is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Leverancier dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

  Artikel 3. Prijzen en betalingen

  3.1 - De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

  3.2 - Betaling dient te geschieden voor of tijdens levering tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  3.3 - Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Inkoopgilde.

  3.4 - Indien u met enige betaling in gebreke bent, is de Leverancier gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

  3.5 - Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Inkoopgilde.

  Artikel 4. Levering

  4.1 - Levering door de Leverancier vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door Inkoopgilde anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Inkoopgilde Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

  4.2 - De Leverancier heeft het recht de levering in deelleveringen na te komen.

  4.3 - Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

  Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

  5.1 - De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de Leverancier verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

  Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

  6.1 - U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Inkoopgilde te melden.

  6.2 - Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Leverancier de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

  6.3 - Inkoopgilde is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van producten verkeerd is weergegeven op www.webshop-inkoopgilde.nl. De Leverancier is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

  Artikel 7. Garantie

  7.1 - De Leverancier geeft geen garantie op levende producten. Voor andere producten zal de Leverancier haar medewerking verlenen aan een beroep op garanties die door toeleveranciers worden verstrekt.

  7.2 - De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer u, zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier, wijzigingen heeft aangebracht dan wel getracht aan te brengen aan het product of deze heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

  Artikel 8. Bestellingen/communicatie

  8.1 - Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de Leverancier, dan wel tussen de Leverancier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Leverancier, zijn de Leverancier en Inkoopgilde niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Leverancier.

  Artikel 9. Overmacht

  9.1 - Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft de Leverancier in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  9.2 - Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Leverancier kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  Artikel 10. Diversen

  10.1 - Indien u aan de Leverancier schriftelijk opgave doet van een adres, is de Leverancier gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan de Leverancier schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

  10.2 - Wanneer door de Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de Leverancier deze voorwaarden soepel toepast.

  10.3 - Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met de Leverancier in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de Leverancier vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

  10.4 De Leverancier is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

  Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  11.1 - Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  11.2 - Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.